Spring 2013 Lab Sections

  For the schedule, please see Spring 2013 Lab Schedule.

 line# day     time        TA       
13478  M   8:00 AM- 9:50 AM  Datong Yuchi
13494  M  10:00 PM-11:50 PM  Yian Song
16769  M   2:00 PM- 3:50 PM  Long Liang
16770  T   8:25 AM-10:15 AM  Diana Khusnutdinova
13479  T  10:25 AM-12:15 PM  Xingye Wang
10853  T  12:25 PM- 2:15 PM  Long Liang
16771  T   2:25 PM- 4:15 PM  Diana Khusnutdinova
16570  W  10:00 AM-11:50 AM  Yian Song
16772  W  12:00 PM- 1:50 PM  Datong Yuchi
16571  W   2:00 PM- 3:50 PM  Long Liang

          EMail Addresses
    Yian Song        Yian.Song@asu.edu
    Long Liang       Long.Liang@asu.edu
    Diana Khusnutdinova   Diana.Khusnutdinova@asu.edu
    Datong Yuchi      Datong.Yuchi@asu.edu
    Xingye Wang       wangxy@asu.edu
    Gary Adams       Gary.Adams@asu.edu