INTERMEDIATE VIETNAMESE


CHAPTER 10
RUNNING ERRANDS

What would you say in Vietnamese in the following situations?
Check the most correct answer, then click on the answer button to view correct answers.

 1. You want to have your hair trimmed and parted on the left.  You tell the hairstylist:
  a.  Tôi muốn tỉa tóc và rẽ ngôi trái.
  b.  Tôi muốn cắt tóc rồi rẽ ngôi trái.
  c.  Anh tỉa tóc và rẽ ngôi cho tôi đi.

   
 2. You want to exchange 200 dollars for đồng.  You tell the bank teller:
  a. Tôi muốn đổi tiền đồng.
  b. Cho tôi đổi 100 đô la.
  c. Tôi đổi tiền đồng được không?

   
 3. You want to send a registered mail to Saigon.  You talk to the postal clerk
  a.  Cho tôi gửi thư bảo hiểm đi Sài Gòn.
  b.  Cho tôi gửi một thư nhanh đi Sài Gòn.
  c.  Cho tôi gửi một lá thư bảo đảm đi Sài Gòn.

   
 4. You want to know how much it costs to send a fax to the US.
  a.  Gửi fax đi Mỹ mất bao nhiêu tiền, cô?
  b.  Bao nhiêu tiền cho gửi fax đi Mỹ?
  c.  Gửi fax đi Mỹ mất mấy đồng, cô?

   
 5. You want to know if today's exchange rate increase or decrease.  You ask:
  a.  Hôm nay hối suất là bao nhiêu
  b.  Hối  suất hôm nay tăng hay giảm, anh?
  c.  Hối suất tăng hoặc giảm?

   
 6. You want to wash your own hair.  You tell a hairstylist:
  a.  Tôi tự gội đầu một mình được.
  b.  Tôi gội đầu mình tôi.
  c.  Tôi muốn tự gội đầu lấy.

   
 7. You want to subcribe to a magazine for a year.  You tell a postal clerk:
  a.  Cho tôi đặt mua báo Văn Nghệ một năm.
  b.  Tôi muốn mua báo Văn Nghệ.
  c.  Cho tôi mua báo Văn Nghệ.

   
 8. You want to deposit $300 in your checking account.  You tell a bank teller: 
  a.  Tôi gửi $300 đô vào tài khoản tiết kiệm.
  b.  Cho tôi gửi $300 đô vào tài khoản tiền gửi.
  c.  Cho tôi gửi $300 đô vào tài khoản tín dụng.

   
 9. You want to have your manicure and pedicure done at home.
  a.  Tôi muốn làm móng tay và móng chân.
  b.  Tôi làm móng tay một mình ở nhà.
  c.  Tôi muốn làm móng tay và móng chân ở nhà.

   
 10. You want to buy 10 postcards and 5 stamps for domestic mail.  You say:
  a.  Cho tôi mua 10 tấm bưu ảnh và 5 con tem gửi thư trong nước.
  b.  Tôi muốn mua 10 bưu ảnh và 5 cái tem.
  c.  10 tấm bưu ảnh và 5 con tem gửi thư trong nước bao nhiêu?

Back to Review Exercises
Copyright 2003 by Lê Pham Thúy-Kim