INTERMEDIATE VIETNAMESE
CHAPTER 10
GRAMMAR QUIZ #3
VERBS OF DIRECTIONS

Choose the most appropriate verbs of directions to complete the sentence in the question. 
 

1. Ngày mai tôi sẽ (từ Hà Nội) ___ Sài Gòn
về
ra
vào
xuống
2. Bao giờ họ sẽ ____ quê ăn Tết?
ra
về
vào
xuống
3. Hôm nay mấy giờ chị sẽ ___ bưu điện gửi phắc?
vào
về
sang
ra
4. Trời ơi! Anh Tú định đi từ New Mexico__ Arizona bằng xe đạp!!
sang
về
vào
xuống
5. Tuần nào ông Nam cũng từ Phoenix ______ Tucson thăm con gái.
lên
xuống
vào
ra
6. Cuối tuần  cụ Mai  mới (từ Seattle) ____ Cali được!
lên
ra
xuống
vào
7. Cô từ Việt Nam ____ Mỹ mấy ngày rồi?
về
sang
vào
ra
 


Back to Review 201
Created with software of Interactive Exercise Maker
Copyright 2001, LePham ThuyKim