CHÚNG TA NÓI

CHAPTER 3

READING FOLK POETRY
Following are proverbs and folk poetry that are introduced in chapter 3.  Type in the missing word in the first box and click " Answer Box" to check your answers.


1. Cơn đằng vừa vừa chạy

Cơn đằng chẳng mưa cũng bão giật.

Cơn đằng vừa vừa chơi

Cơn đằng vác thóc ra
phơi


2. Ngày tháng chưa cười đã
    
Đêm tháng chưa đã rạng .

3. Chuồn chuồn bay thì
  
Bay thì; , bay vừa thì;
 

 


Back to Review VTN 201
Copyright 2005, Lê Pham Thúy-Kim