Dictation Exercise - Viết chính tả

  
Listen to the reading of the passage first. Fill in all the gaps with one word in one gap. Then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. Note that you will lose points if you ask for hints!
nhatrang.jpg

Khí hậu Việt Nam

Việt Nam trong khí hậu , có chan , và độ cao. Một số nơi chí vùng cao có khí hậu . độ trung từ 22 - 27 độ C, rất du . Tuy độ trung b́nh ở nơi có nhau, Hà Nội 23 độ C, Sài G̣n 26 độ C, Huế 25 độ C. Khí hậu Việt Nam có hai : khô từ tháng 11 đến tháng 4, từ tháng 5 đến tháng 10.


*Trích trong Ba Sao - Du lịch Việt Nam