CHÚNG TA NÓI

Chapter 3: Climate and Weather

Grammar Exercise

This grammar quiz  emphasizes the use of grammar points as well as vocabulary introduced in chapter 3.


Section 1:   Multiple Choices Exercise. 
Check the most correct answer for each question.
 1. Khí hậu ở Sài Gòn và ở Huế có____ không?

 2. [A] giống 
  [B] giống nhau
  [C] khác

   
 3. Mùa hè ở Hà Nội và ở Huế  ____ lắm.

 4. [A] khác
  [B] giống
  [C] khác nhau

   
 5. Thời tiết tháng 5 ____ thời tiếttháng 10.

 6. [A] khác
  [B] giống nhau
  [C] khác nhau

   
 7. Khí hậu ở quê anh ____ hay ____ khí hậu ở đây?

 8. [A]  giống nhau ..... khác nhau
  [B]  giống .... khác
  [C]  giống .... khác nhau

   
 9. Mùa đông ở Huế____ rét ___ có mưa dầm.

 10. [A] thì .... và
  [B] cûng  ....và
  [C] vừa .... vừa

   
 11.  Đi du lịch bằng xe ____ rẻ vừa được xem nhiều cảnh đẹp.

 12. [A] vừa .... cũng
  [B] cũng .... vừa
  [C] vừa .... vừa

   
 13. Sáng nay trời mưa to, ____ tối hôm qua trời ẩm quá.

 14. [A] vì thề
  [B] thảo nào
  [C] nên


Section 2:     Matching Exercise.
Match the phrases in columns A and B to complete the sentence . 
Type the correct number in the box provided, then check the answers.
 
A
 
B
Dự báo thời tiết nói
1.  vừa nóng vừa khô.
Quỳnh sợ trời nóng và ẩm
2.  giống khí hậu ở đây.
Ði du lịch bằng ô tô
3.  ngày mai trời có tuyết
Khí hậu ở Ðà Lạt cũng
4.  thảo nào chị không thích mùa hè Hà Nội
Muà hè ở Arizona
5.  vừa nhanh vừa tiện.


Review Exercises
 
Copyright 2004 by Lê Pham Thúy-Kim