CHÚNG TA NÓI

CHAPTER 5

READING PROVERBS AND FOLK POETRY
Following are proverbs and  folk poetry that are introduced in chapter 5.  Type in the missing words in the first box and click " Answer Box" to check your answers.1.     Sống có thác có .

2.     thì mát, ngon cơm.

3.     lợp những mo nang, 
        Nói láo với nàng năm gian.

4.    Nhà không như không khóa. 
Back to Review VTN 201
Copyright 2004, Le Pham Thuy-Kim