CHÍNH TẢ: My dream house

  
LISTEN to the audio file one time FIRST!! Next, LISTEN to it again and fill in all the gaps (one word per blank). Then press "Check" to check your answers and print it out to submit in class as homework.
nhala.jpg

Source: http://www.casaatlast.com/insidecasadetails


, tôi một nhà . nhà này tí tẹo vì có một , một và một cái nhỏ Thế nhưng nhà tôi . , tôi chim hót líu lo cành dừa nhà . tôi mắc võng đọc . thì đi cảnh trời lặn. Bạn có đây là một nhà lý tưởng không?

******************************
Sau khi viết chính tả: Trả lời câu hỏi sau và nộp trong lớp
1. Em có thích ở trong một căn nhà như thế này khi đi nghỉ hè không? Tại sao?
2. Em nghĩ một căn nhà như thế này ở Việt Nam khoảng bao nhiêu tiền? Căn nhà lý tưởng của em như thế nào?