CHÚNG TA NÓI
Nhà cửa


  Vocabulary Quiz 2
 

This vocabulary quiz emphasizes the recognition of vocabulary introduced in lesson 5 of Chúng ta nói ... 2  text.


Matching Exercise
Match the words in column A with their antonyms in column B. 
Type the correct number in the box provided, then click the answer button to see the correct answer.

  
A
ANSWER
B
bẩn thỉu 1.  bừa bãi
sạch sẽ 2.  nhà cao tầng
chật hẹp 3.  ồn ào
yên tĩnh 4.  trần nhà
nhà một tầng 5.  rộng rãi
sàn nhà 6.  sạch sẽ
     

Back to Review Exercises

Copyright 2007, Lê Phạm Thuý-Kim