INTERMEDIATE VIETNAMESE
CHAPTER 6

What would you say in Vietnamese in the following situations?
Check the most correct answer, then click on the answer button to view answers.To view VN with PC platform: 
  -if using Netscape, click on View to Character Set, then choose Unicode fonts.
  -if using IE, click on View to Encoding, then choose Unicode fonts.


 1. You want to find out how many brothers and sisters your friend has.  You ask:

 2. a. Anh  có anh chị em không?
  b  Anh có mấy anh chị em?
  c. Anh chị em anh có mấy người?

   
 3. Someone thought that you are related to your teacher.  You deny:

 4. a. Tôi có họ với cô giáo đâu!
  b. Tôi không là gì của cô giáo!
  c. Tôi không biết cô giáo họ gì!

   
 5. You want to know know how your friend is related to Bình. You ask her:

 6. a. Chị có họ với anh Bình?
  b. Anh Bình là họ chị hả?
  c. Chị có họ với anh Bình như thế nào?

   
 7. Someone wants to know how you and a younger sister of your mother related.  You tell him/her:

 8. a. Cô Lan là bác tôi.
  b. Cô Lan là dì của tôi.
  c. Cô Lan là cô của  tôi.

   
 9. You want to introduce a wife of your mother's younger brother to a friend.  You say to her:

 10. a. Xin giới thiệu với chị, đây là thím tôi.
  b. Xin giới thiệu với chị, đây là mợ tôi.
  c. Xin giới thiệu với chị, đây là dì tôi.

   
 11. You want to know the appropriate terms of address used when talking to  your teacher's husband. You ask someone:

 12. a. Tôi phải xưng hô với chồng của cô giáo như thế nào cho đúng?
  b. Tôi xưng và gọi chồng của cô là gì cho đúng?
  c. Xưng với chồng của cô giáo thế nào đây cho đúng?

   
 13. Someone wants to know how to address his teacher's wife. You suggest:

 14. a. Anh gọi vợ thầy giáo là "bà" đi.
  b. Anh cứ gọi vợ thầy giáo là "cô" là được. 
  c. Anh gọi bà ấy là gì cûng được

   
 15. You want to know how to address the wife of your uncle (younger brother of your fatherr) and refer to yourself.  You ask your father:

 16. a. Con phải gọi vợ của chú thế nào?
  b. Con phải xưnng hô với vợ của chú như thế nào?
  c. Con xưng với bà ấy là gì?

   
 17. You want to know how many grand children (both paternal and maternal) a 70-year-old man has.  You ask him:

 18. a. Thưa cụ, cụ có bao nhiêu cháu nội ngoại ạ?
  b. Ông có mấy đứa cháu rồi?
  c. Ông  có nhiều cháu lắm không?

   
 19. You want to know if your friend has a big family.  You ask her:

 20. a. Gia đình anh mấy người?
  b. Chị có mấy người trong gia đình?
  c. Gia đình anh có đông không?

Back to Review Exercises
Copyright 2004 by Lê Pham Thúy-Kim