CHÚNG TA NÓI
CHAPTER 6
Vocabulary Quiz 3:  Kinship
The following trivial questions developed by the students of class VTN 201-Fall 00.Matching exercise
Use the boxes on the right to write your choices (letters).
Then click on the answer button to see if your answer is correct.
 
 
1.    Em trai của ông nội là  a. em chồng của bà nội mình
2.   Chồng của chị của mẹ là b. con của bác/dì/mẹ mình
3.   Cô của bố là  c. cậu/chú của mình
4.   Con rể của bà nội là  d. chú của bố mình
5.   Cháu ngoại của anh của mẹ là  e. chắt của bà ngoại mình
6.   Cháu nội của chị của bố là  f. anh rể của mẹ mỉnh
7.   Bố của em họ là  g. chú của cậu mình
8.   Cháu ngoại của bà ngoại là  h. chị và em chồng của mẹ mình
9.   Em dâu của ông nội là  i. em rể của bác/chú/bố mình
10. Con gái của bà nội là  j. anh họ/chị họ của con mình
11. Con của em gái của bà nội là k. vợ của bác, bố hay chú của mình
12. Em trai của ông ngoại là  l. em họ của bố mình

     
 
Back to Review Exercises
Copyright 2007