CLOZE EXERCISE

CHAPTER 7

READING PROVERBS AND FOLK POETRY
Following are proverbs and  folk poetry that are introduced in chapter 7.  Type in the missing words in the first box and click " Answer Box" to check your answers.
1.      được được là 
         Không không
         mất thêm lo.
 

2.     Muốn thì lăn vào .
 

3.     đi trước, lội nước .
 

4.     Ăn trông , trông hướng. 
Back to Review VTN 201
Copyright 2008, Le Pham Thuy-Kim