Chúng ta nói
CHAPTER 7 - Đi ăn hiệu
Grammar Quiz
This grammar quiz  emphasizes the use of grammar points as well as vocabulary 
introduced in chapter 7.

Section 1:   Multiple choice exercise. 
Check the most correct answer for each question.
 1. A: Hôm nay em muốn đi ăn trưa ở đâu?

 2. B: ___ anh, anh muốn đi đâu cũng được.
  [A] Theo
  [B] Theo ý
  [C] Tùy

   
 3. A:  Chúng ta sẽ đi tham quan danh lam thắng cảnh nào đây?

 4. B:  Cái đó còn ___ thời tiết.
  [A] theo
  [B] tùy
  [C] do

   
 5. Thức ăn ở hiệu này rất ngon  ______ hơi mặn.

 6. [A]  và
  [B]  cũng
  [C]  nhưng lại

   
 7. Phở hiệu này thơm ngon ___ rẻ.

 8. [A] nhưng
  [B] và 
  [C] mà

   
 9. A:  Anh mời cô giáo ngày mai  đến nhà chúng ta ăn cơm tối.

 10. B:  Em phải học bài thi, làm cơm khách _______ !
  [A]  sao được
  [B]  không được
  [C]  đâu

   
 11. Cơm ngon quá. ___ ông bà, cháu ăn đủ rồi.

 12. [A] xin lỗi
  [B] xin
  [C] xin phép

   
 13. Hôm nay em phải đi bác sî, ___ cô cho em về sớm hôm nay.

 14. [A] xin lỗi 
  [B] xin phép
  [C] xin 

   
 15. Món nào cũng ngon quá, ___ em ___ ăn no rồi!

 16. [A] lắm ... .cũng
  [B] mà .... hơi 
  [C] nhưng......lại

Section 2:     Matching exercise.
Match the phrases in columns A and B to complete the sentence . 
Type the correct number in the box provided, then check the answers.
A
 ANSWERS
B
Mời hai bác
1. lại không thích món nào cả!
Anh ấy gọi nhiều món ngon mà
2. mà anh ấy cứ ăn no ngủ kỹ !
Ăn cơm bụi rẻ
3.  xơi cơm.
Ngày mai lấy vợ 
4.  còn tùy hiệu ăn chứ!
Cơm hộp ngon hay dở là
5. mà l


 

Review Exercises

Copyright 2003 by Lê Pham Thúy-Kim