Ôn tập #2: Chương 5 - Chương 7

Thành ngữ - Idioms

    
Match the items on the right to the items on the left.