Chúng ta nói

Chapter 13:  Hình dáng và tính tình

Tục ngữ và ca dao

READING PROVERBS AND FOLK POETRY
Following are proverbs and  folk poetry that are introduced in chapter 13.  Type in the missing words in the first box and click " Answer Box" to check your answers.


1.   Con mắt , lông mày đáng
      trăm quan tiền 

2.  Gái tham , trai tham .

3.  môi hay hớt  môi hay hờn.

4.  Cái đánh chết cái .
 

 


Back to Review VTN 202


Copyright 2009 by Lê Phạm Thúy-Kim