CHƯƠNG 13 - Hình dáng và tính tình

Dáng người - The figure

1. Click on the NEXT button to START
2. Click on NEXT for the spelling of the word/phrases and on DELETE to go to the next flash card.
beotron.jpgbéo tròn
nhobe.jpgpetitenhỏ bé
caorao.jpgslenderthanh mảnh
tamthuoc.jpgaverage heighttầm thước
tall.JPGtallcao ráo
thapbe.jpgthấp bé
tolon.jpgto lớn
lun.jpglùn
yao_ming.jpgto be of towering height (idiom)cao lênh khênh
as beautiful as a fairy lady (idiom)đẹp như tiên
as beautiful as a painting (idiom)đẹp như tranh (vẽ)
scorched black (expression)đen thui
hinh5.jpg as skinny as a skeleton(expression)gầy giơ xương
as fair (complexion) as a boiled, peeled eggtrắng như trứng gà bóc
as ugly as a ghost (idiom)xấu như ma