Chúng ta nói
INTERMEDIATE VIETNAMESE

CHAPTER 13:  Physical Appearance & Personality
Grammar Quiz

This grammar quiz reviews the different meanings of introduced in chapter 13. Multiple choice 
Check the most correct meaning of in  each question.

1.  Ngày mai chịđi đâu không?
[A] to have
[B] to add emphasis
[C] to be at

2.  Ở VN  nhiều người cao lênh khênh không?
[A] there is/are
[B] to add emphasis
[C] to be at

3. Thứ sáu nào anh ấy cûng ở sân vận động.
[A] to have 
[B] to add emphasis
[C] to be at

4.  Lớp học này ít bàn ghế quá!
[A] to have 
[B] to add emphasis
[C] only

5.  Hôm qua em đi xem phim "Lord of the Ring" không?
[A] to indicate past tense
[B] to add emphasis
[C] only

6. Anh ấy mới đến đây 5 phút thôi.
[A] to indicate past tense
[B] to add emphasis
[C] only

7. Xin lỗi ông, bà Nhi không nhà.  Ông muốn nhắn gì không ạ?
[A] to indicate past tense
[B] to be at
[C] only

8.  Hôm qua chị đii xem phim vui không?
[A] to indicate past tense
[B] to add emphasis
[C] only
Back to Review Exercises
Copyright 2009 byLê Pham Thúy-Kim