Chúng ta nói
INTERMEDIATE VIETNAMESE

CHAPTER 14 : Thân thể và sức khỏe
Grammar Quiz

This grammar quiz reviews the use of different verbs of direction introduced in chapter 14.Multiple Choice 
Click on the first box to choose the most correct verb of motion for the following sentences.  Then, click on the Answer box for the correct answer.

 
1.   Từ ngày lập gia đình anh chị Bằng trông béo !
2.  Ði Việt Nam về trông họ đen nhiều.
3.  Càng già cô ca sî này hát càng kém hẳn .
4. Càng buồn ngủ thì anhấy càng viết chữ nhỏ !
5. Bà Mai giàu có vì làm việc luôn chân luôn tay và may mắn nữa.
6. Tôi phải bôi kem gì cho da trắng được bây giờ?
7. Ông Tú không ăn uống gì hai hôm nay nên bây giờ càng yếu .

Back to Review Exercises

Copyright 2009 by Lê Pham Thúy-Kim