INTERMEDIATE VIETNAMESE

CHAPTER 15

What would you say in Vietnamese in the following situations?
Check the most correct answer.  Then click on answer button to check your answers


 1. You do not want to skip any programs featured on channel 12 onThursday night.

 2. a.  Tôi muốn xem nhiều chương trình trên kênh 12 tối thứ năm.
  b.  Tôi không muốn bỏ sót một chương trình  nào chiếu trên kênh 12 tối thứ năm cả.
  c.  Tối thứ năm kênh 12 có nhiều chương trình hay lắm!  Ðừng bỏ sót!

   
 3. You plan to finish studying after reading the front page of a newspaper.

 4. a.  Tôi sẽ học bài nốt sau khi đọc xong trang đầu của tờ báo này.
  b.   Sau khi đọc xong báo tôi mới học bài.
  c.   Tôi đang học dở thì muốn đọc báo

   
 5. You are watching world news when the phone rings.  You ask your roommate to answer the phone:

 6. a. Tôi muốn xem nốt tin tức thế giới mà!
  b. Tôi không muốn nghe điện thoại đâu!
  c. Tôi đang xem dở· tin tức thế giới, anh nghe điện thoại giùm tôi được không?

   
 7. Someone told you the details of a scandal.  You are skeptical:

 8. a.  Tôi chỉ tin những gì tai nghe mắt thấy thôi!
  b.  Ðó là tin vịt  không?
  c. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa!

   
 9. You want to know how many TV channels Hanoi has.  You ask:

 10. a.  Có mấy đài TV ở Hà Nội?
  b.  Ở Hà Nội có mấy kênh TV?
  c.  Hà Nội có mấy cái  đài?

   
 11. You want to subscribe a magazine in SG.  You go to a post office in SG and ask:

 12. a. Tôi muốn mua báo Phụ Nữ.
  b. Tôi muốn báo Phụ Nữ giao đến nhà.
  c. Tôi muốn mua báo Phụ Nữ dài hạn.

   
 13. Someone wants to know if you have used email.  You reply:

 14. a.  Tôi biết dùng thư điện tử lâu rồi.
  b.  Tôi biết viết thư bằng computer chứ!
  c.  Ðịa chỉ email của chị là gì?
Back to Review Exercises
Copyright 2004 byLê Pham Thúy-Kim