INTERMEDIATE VIETNAMESE

CHAPTER 15:  Mass Media
Grammar Quiz

This grammar quiz reviews the use of dở, nốt and bỏ sót.Multiple choice 
Check the most correct word (dở, nốt and bỏ sót) for each of the following sentences:

1.      Tôi đang ăn ______   bữa cơm chiều thì anh ấy gọi điện thoại mời tôi đi ăn cơm hiệu.

[A] dở
[B] nốt
[C] bỏ sót
2.      Anh Hùng muốn học   _____ bài này rồi mới đi tập thể dục.
[A] dở
[B] nốt
[C] bỏ sót
3.   Em mỏi chân  lắm rồi.  Ngày mai em sẽ tập  ____  điệu nhẩy (dance steps) này.
[A] dở
[B] nốt
[C] bỏ sót
4.     Họ nghỉ hè một tuần mà ở nhà và xem không _____ một chương trình nào trên TV cả!
[A] dở
[B] nốt
[C] bỏ sót
5.      Bao giở thì TV chiếu ____ cuốn phim bộ này?
[A] dở
[B] nốt
[C] bỏ sót
6.    Tôi ____ hai tuần không xem chương trình Friends nên bây giờ không 
       hiểu gì cả!
[A] dở
[B] nốt
[C] bỏ sót
7.     Cô Bích ngồi đợi nha sĩ ở phòng mạch 1 tiếng nên đọc không ____ trang 
        báo nào cä!
[A] dở
[B] nốt
[C] bỏ sót
8.      Tôi đang đọc ___ quyển tiểu thuyết này mà!
[A] dở
[B] nốt
[C] bỏ sót

Back to Review Exercises
Copyright 2005  by Lê Pham Thúy-Kim