Chúng ta nói Online

Chương 15:  Thông tin đại chúng


Từ vựng và Thực hành 3: Internet    Additional Vocab. of chapter 15thư điện tử  - e-mail trực tuyến - online
hộp thư điện tử - email account chuột - computer mouse
báo mạng - online newspapers màn hình - computer monitor
nối mạng - to have internet connection "đứt" mạng - internet connection is cut off

Vocabulary in context:

-
Anh có nhận được thư điện tử tôi gởi hôm qua chưa?
 Did you receive my email message sent yesterday?

-Tôi có hai  hộp thư điện tử: một dùng ở cơ quan và một dùng ở nhà.
 I have two email accounts: one to use at work and one to use at home.

-
Tôi thích đọc báo mạng mỗi ngày vì nhanh, tiện và không tốn tiền.
 I like to read online newspapers everday because it is fast, convenient and does not cost money.

-Muốn nối mạng ở nhà phải trả bao nhiêu tiền một tháng?
 If I want to have internet connection at home, how much does it cost per month?

-
Tôi đang "chat" với bạn thì bị đứt mạng. Chán quá!
- The internet connection was cut off while I was chatting with my friend!  Good grief!!

-Phải dùng chuột mỗi ngày nên bàn tay phải của tôi đau quá!!
-My right hand hurts because I have to use the [computer] mouse daily.

-Chị Lan thích xem phim trực tuyến ở máy tính mỗi buổi tối.
- Lan likes to watch online movie on computer every night.

-Màn hình phẳng này đẹp quá!!  Anh mua bao giờ thế?
-Your flat screen monitor is so beautiful!  When did you buy it?

Home             Review Voc. 1             Review Voc. 2 & Voc 3            Vocabulary 3