INTERMEDIATE VIETNAMESE

CHAPTER 17

What would you say in Vietnamese in the following situations?
Check the most correct answer.  Then click on answer button to check your answers 1.     You want to apply for a marketing postition.  You tell your friend:
a.  Tôi muốn làm việc này.
b.  Tôi muốn xin việc tiếp thị .
c.  Tôi sẽ làm tạm việc này.

2.     You would rather retire early than do that low paying job. 
a.   Tôi  về hưu thà sớm còn hơn làm việc với đồng lương chết đói.
b.   Tôi muốn về hưu sớm hơn là đilàm.
c.   Thà tôi về hưu sớm còn hơn làm việc với đồng lương chết đói.

3.     An interviewer wants to know your working experience.  You have
worked with computers for 2 years.
a. Tôi có hai năm kinh nghiệm với máy vi tính.
b. Tôi làm máy tính hai nåm rồii .
c. Tôi biết máy tính hai nåm rồi.

4.     Someone wants to know if your have to be in charged of two functions/positions at work.  You complain:
a.  Tôi đã nói với chị là tôi làm việc mệt lắm mà!
b.  Văn phòng tôi nhiều việc lắm!  Lúc nào tôi cûng phải kiêm hai ba việc!
c.  Tôi làm tạm việc này thôi. Cuối năm nay tôi sẽ nộp đơn xin việc hãng khác

5.     You want to know if someone was fired or just quitted his job.  You ask a co-worker:
a.   Anh Sơn bị đuổi, phải không?
b.   Tại sao anh Sơn xin nghï làm?
c.   Anh Sơn bị đuổi việc hay xin nghỉ làm?

6.    You are annoyed that a co-worker keeps asking if you are planning to look for another job! You tell her that you like your job very much! 
a. Tôi đã nói chị là tôi thích làm việc này lắm mà!
b. Tại sao chị cứ hỏi thế?
c. Chị muốn tìm việc này cho ai?

7.     You are inteviewing someone for an accounting postition.  You want to know that 
        applicant's accounting experience.  You ask: 
a.  Ôngđi làmn mấy năm rồii?
b.  Ông có bao nhiêu năm kinh nghiệm trong ngành kế toán?
c.  Ông làm kế toán ở đâu?Back to Review Exercises
 
Copyright 2004 byLê Pham Thúy-Kim