INTERMEDIATE VIETNAMESE

CHAPTER 17:  Education and Occupations
Grammar Quiz

This grammar quiz reviews the use of grammar points introduced in chapter 17.Multiple choice
Check the most correct word to fill  in the blanks in the following sentences:

1.    Tôi ______ làm việc với đồng lương chết đói hơn là bị thất nghiệp không có tiền!
[A] thích
[B] thà
[C] muốn

2.   Anh Minh nhiều tài lắm!  Anh ấy là bác sĩ ________ ca sĩ nữa đấy!
[A] vừa là
[B] và
[C] kiêm

3.  -Sao hôm nay anh Văn không đi làm? 
     -Anh ấy bị chủ nhân đuổi việc hôm qua rồi  _____!
[A] mà
[B] đấy
[C] chứ

4. Em không muốn ở nhà nên chắc sẽ làm _____ việc với đồng lương ba cọc ba đồng này!
[A] nốt
[B] tạm/đỡ
[C] kiêm

5.  Thà học vật lý _________ phải học toán!
[A] hơn
[B] mà hơn
[C] còn hơn

6. Cứ đến gần Tết là tôi phải ___ hai ba việc vì có nhiều người xin nghỉ làm về quê ăn Tết.
[A] kiêm
[B] làm
[C] bỏ sót

7.  -Chị chưa nộp đơn xin việc tiếp thị đó sao?
     -Họ đã tuyển xong người hết rồi _______
[A]  đâu!
[B]  mà!
[C]  phải không?

8. -Anh mà xin làm việc này hả?
    -Thì làm ____ cho đến khi ra trường tháng 5 này thôi.
[A] nốt
[B] tạm
[C] còn hơn


Back to Review Exercises
Copyright 2004  byLê Pham Thúy-Kim