AUDIO FLASHCARDS: Nghề nghiệp - Occupations


Click on the RED button to record your saying.

1. Click on the NEXT button to START.
2. Listen to the pronunciation of each word/phrase and repeat it for a couple times
3. Record yourself saying the word/phrase and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
4. Click on NEXT to see the word/phrase written in VN
5. Click on DELETE to go to the next flash card.
experience kinh nghiệm
job application đơn xin việc
to submit a file nộp hồ sơ
finances tài chính
applicant ứng viên
assistant phụ tá
requirements điều kiện
income thu nhập
accounting kế toán
résumé/CV sơ yếu lý lịch
to be unemployed thất nghiệp
to apply for a ob xin việc
to retire nghỉ hưu / về hưu
occupation nghề nghiệp
to recruit tuyển
computer máy tính / vi tính
marketing tiếp thị