INTERMEDIATE VIETNAMESE

CHAPTER 18

What would you say in Vietnamese in the following situations?
Check the most correct and/or appropriate answer.  Then click on answer button to check your answers 1.     You want to extend abNew Year wish to a friend.  You say:
a.  Chúc bạn sống lâu trăm tuổi.
b.  Chúc bạn thành công trong mọi mặt.
c.  Chúc bạn hay ăn chóng lớn.

2.     You want to extend a New Year wish to your grand father who has been retired for a long time. You say:
a.   Cháu chúc ông được thăng chức và tăng lương.
b.   Cháu chúc ông hay làm ăn phát tài.
c.   Cháu chúc ông dồi dào sức khỏe và tăng phúc tăng thọ.

3.     You want to extend a New Year wish to the owner of a small business.
a.  Chúc ông bà làm ăn phát tài bằng năm bằng mười năm ngoái.
b.  Chúc ông bà lên chức lên lương và vạn sự như ý.
c.  Chúc ông bà sống lâu trăm tuổi.

4.    You want to extend a New Year wish to an eigth-year-old boy.  You say:
a.  Chúc em hay ăn chóng lớn và học giỏi.
b.  Chúc em làm ăn phát tài và nhiều sức khỏe.
c.  Chúc em mạnh khỏe và thành công trong mọi mặt.

5.     You want to extend a New Year wish to an 18-year-old girl.  You say:
a.  Chúc em hay ăn chóng lớn và học giỏi.
b.  Chúc em luôn trẻ đẹp và mọi sự như ý.
c.   Chúc em chúc ông dồi dào sức khỏe và tăng phúc tăng thọ.Back to Review Exercises
Copyright 2004 byLê Pham Thúy-Kim