INTERMEDIATE VIETNAMESE

CHAPTER 18
Grammar Quiz

This grammar quiz reviews the use of grammar points introduced in chapter 18.A.   Multiple choice 
       Check the most correct word to fill  in the blanks in the following sentences:

1.    ________ nghèo, họ _____ mua hoa quả và thức ăn để cúng tổ tiên trong ba ngày Tết.
[A] Mặc dù; vẫn
[B] Không những; mà còn
[C] Dù; còn

2.   Ðể đón Tết người ta __ làm bánh chưng __  làm rất nhiều mứt nữa.
[A] vừa, vừa
[B] không những; mà còn
[C] đã; mà cũng

3. Nhiều người_____   thích  đốt pháo dịp Giao thừa  ____ chính phủ đã cấm.
[A] cũng; mặc dù
[B] vẫn, dù
[C] mặc dù; vẫn

4. ___________chị Linh mua nhiều hoa để trang hoàng nhà cửa _______mua thêm bàn ghế mới nữa. 
[A] Không những, mà
[B] Mặc dù; cũng
[C] Không những; mà còn

 

B.    Matching Exercise
     Connect a phrase in column A with a phrase in column B.
 
A
B
1.   Dù hôm nay là giao thừa,  a.  chị Lan vẫn còn mê tín.
2.  Mặc dù đang sống ở nước ngoài,  b. chúng vẫn không bị cha mẹ phạt (punish) gì cả!
3.  Dù không đói, c.  nhà họ không mua sắm gì cả!
4.  Mặc dù trong nhà đầy rác, d. anh Vinh vẫn ăn hết nửa cái bánh chưng.
5.  Dù năm nay Bích 19 tuổi, e. người Việt vẫn không quét nhà trong ba ngày Tết.
6. Dù trẻ con có hư trong ba ngày Tết, f. cô vẫn được nhiều tiền mừng tuổi.

 

Back to Review Exercises
Copyright 2004  by Lê Pham Thúy-Kim