INTERMEDIATE VIETNAMESE

CHAPTER 22
Grammar Quiz
 

This grammar quiz reviews the use of được, bị, and phải which is introduced in chapter 22.Multiple Choice 
Choose the most correct verb to fill in the blank for the following sentences:
  
1.   Quân Mông CổTrần Hưng Đạo đánh bại ở sông Bạch Đằng.
2.  Sau mười năm kháng chiến, Lê Lợi đã giành lại độc lập  độc lập.
3.  Hoàng Ðế Quang Trung chỉ làm vua  bốn năm.
4. Quân Nam Hán bị thua ở sông Bạch Ðằng vì thuyền của họ bị đâm cọc nhọn.
5. Hai Bà Trưng quân Mã Viện đuổi đến sông Hát thì nhảy xuống sông tự tử.
6. Lê Lþi rùa thần cho mượn kiếm để đánh quân Minh.
 


Back to Review Exercises
Copyright 2006 byLê Pham Thúy-Kim