CLOZE EXERCISE

CHAPTER 23

READING PROVERBS AND FOLK POETRY
Following are proverbs and  folk poetry that are introduced in chapter 23.  Type in the missing words in the first box and click " Answer Box" to check your answers.1.   Thứ nhất thìtại gia,
      Thứtu chợ., thứtu chùa .
 

2.   Ði lễ quanh năm không bằngtháng giêng.
 

3.   Ði vớimặc áo cà sa,
      Ði vớimặc áo giấy.
 Back to Review VTN 202
Copyright 2005, Le Pham Thuy-Kim