CHAPTER 11: THINGS & LOCATIONS

Dictation Exercise - Bài tập chính tả

  
LISTEN to the audio file FIRST!! Next, LISTEN to it again and fill in all the gaps (one word per blank). Then press "Check" to check your answers and print it out to submit in class as homework.
computer.jpg laptop.jpg

This is an excerpt from an online article about shopping for computers before back to school in Hà Nội.


giá rẻ chạy
Theo chủ , số lượng khách hàng , tăng đáng kể . Tuy nhiên, ít khách hàng chủ yếu khảo giá . Những loại mà giới , loại có cấu hình vừa , giá bình dân. " chọn các loại có giá từ 5 trở xuống. Với giá tiền này, chỉ , với cấu hình tương đối cao. chỉ có hàng “second-hand”, Loan, chủ .