DICTATION EXERCISE 2

Houses

  
LISTEN to the audio file one time FIRST!! Next, LISTEN to it again and fill in all the gaps (one word per blank). Then press "Check" to check your answers and print it out to submit in class as homework.
phongkhach_den.jpg phongngu_den.jpg

Trang trí

, kệ cả mảng tạo nên sự chấm phá sang trọng trang nhã . bóng gỗ trên tăng thêm sự sang trọng căn . Nên sử dụng , , hay nên dùng . Đối với nơi hẹp, hoặc nên dùng .


*Source: http://www.saigonhouses.com/


**************************************************************************************************************************

Trả lời những câu hỏi sau bằng tiếng Việt.
*Write the answers in a separate sheet of paper to submit in class!

1. Theo bài báo, không nên dùng màu đen ở đâu?

2. Em thấy hai căn phòng khách và phòng ngủ với màu đen và trắng như thế nào?