CHƯƠNG 16 - At the Market

Dictation Exercise

  
A friend of yours tried to jot down lists of ingredients from a cooking show but couln't not complete them. She did record the show and ask you to help her complete these lists. First, listen to each sentence ONCE. Then, listen again while filling in all the gaps: one word per gap.
VÀI MÓN ĂN VIỆT

fruitsalad.jpg

1. Để làm này, bạn cần 1 không chín , 1 nho, 1 lê, 1
, ½ , ½ , 2 , 3 và 1 .

goimit.jpg

2. Muốn làm bạn cần mua 1 non (young) khoảng 3 , ,
400 gr. , 1 tím, 1 xanh, 1 ngò, 1 húng, 100 gr và vài .

banhkhoaimi.jpg cassava.jpg

3. bánh mì rất . Bạn cần mua 1 mì, 1 và 200 gr. bột năng