CHAPTER 2 - DICTATION EXERICES

LISTEN to the audio file one time FIRST!! Next, LISTEN to it again and fill in all the gaps (one word per blank). Then press "Check" to check your answers and print it out to submit in class as homework.

  

1. zac.jpg các bạn. Việt. nay . nhưng lớn lên . nói cũng được nhưng đọc chưa giỏi lắm. thích đọc sách, nghe nhạc, và chơi bóng chuyền. Tôi biết chơi ghi ta piano. các bạn ?

2. thanhvan.jpgThân ái các . Mai Linh. thứ ngành sử. Canađa, . Gia đình đấy rồi. sẽ đi đó.