CHƯƠNG 11 - THINGS & POSSESSIONS

Dialog 3 - Indicating location

Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to START
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen to the pronunciation of each word/phrase.
3. Be sure to repeat each word/phrase out loud for a couple times.
4. Record yourself saying the word/phrase and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on NEXT for the spelling of the word/phrases and on DELETE to go to the next flash card.
lsv11_files/lsv11_d3a.mp3 Đồng hồ đeo tay mình để đâu, Hòa biết không?
lsv11_files/lsv11_d3b.mp3 Tối hôm qua mình thấy nó trên bàn học.
lsv11_files/lsv11_d3c.mp3 À, mình nhớ ra rồi.
lsv11_files/lsv11_d3d.mp3 Mình để nó trong cái ba lô của mình.