CHAPTER 12 - AT THE SHOP: Dialog 2b

Clothes

Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to START
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen to the pronunciation of each word/phrase.
3. Be sure to repeat each word/phrase out loud for a couple times.
4. Record yourself saying the word/phrase and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on NEXT for the spelling of the word/phrases and on DELETE to go to the next flash card.
Đôi guốc kia bao nhiêu, bà?
Đôi này hả?
Vâng.
Năm mươi lăm nghìn.
Bà có số 37 không?
Số 37 tôi hết rồi.
Ngày mai trở lại.
Tôi sẽ có.