CHƯƠNG 14 - Transportation and Directions

Transportation and Directions

Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to START
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen to the pronunciation of each word/phrase.
3. Be sure to repeat each word/phrase out loud for a couple times.
4. Record yourself saying the word/phrase and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on NEXT for the spelling of the word/phrases and on DELETE to go to the next flash card.
Thanh thường đi học bằng gì?
Mình đi bằng xe máy.
Lisa có biết lái xe máy không?
Không. Hôm nào thanh chỉ cho Lisa lái xe máy mhé?
Ừ được.