CHƯƠNG 14 - Transportation & Directions

Transportation and Directions

Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to START
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen to the pronunciation of each word/phrase.
3. Be sure to repeat each word/phrase out loud for a couple times.
4. Record yourself saying the word/phrase and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on NEXT for the spelling of the word/phrases and on DELETE to go to the next flash card.
Lisa ơi, Lisa đi Sapa lần nào chưa?
Chưa. Còn Thanh?
Mình đi ba bốn lần rồi.
Sapa cách Hà Nội bao xa?
Khoảng 300 cây số về hướng tây bắc.