CHƯƠNG 14 - Transportation & Directions

Transportation and Directions

Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to START
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen to the pronunciation of each word/phrase.
3. Be sure to repeat each word/phrase out loud for a couple times.
4. Record yourself saying the word/phrase and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on NEXT for the spelling of the word/phrases and on DELETE to go to the next flash card.
Người ta thường đi Sapa bằng gì?
Bằng xe khách hay bằng tàu hoả.
Đi tàu mất mất tiếng?
Đi tàu mất tám tiếng
còn đi xe khách thì mất một ngày
Thế, tàu chạy ban đêm hay ban ngày?
Ban đêm.