AUDIO FLASHCARDS - ASKING FOR DIRECTIONS


Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to advance through the flash cards.
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen to the pronunciation of each word/phrase.
3. Be sure to repeat each word/phrase out loud for a couple times.
4. Then record yourself saying the word/phrase and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on DELETE to go to the next flash card.
Chị có biết đường đi bưu điện không? Do you know the way to the post office?
Làm ơn chỉ tôi đường đến nhà thương. Please show me the way to the hospital.
rẽ phải / quẹo phải to make a right turn
đi về phía tay phải go toward the right
Xin lỗi anh, thư viện ở đâu? Excuse me, where is the library?
rẽ trái / quẹo trái to make a left turn
đi thẳng go straight
đi về phía tay trái go toward the left
hướng đông nam southeast direction
hướng tây bắc northwest direction
hướng đông bắc northeast direction)
qua bưu điện pass the post office
chợ ở bên tay trái the market is on the left
hướng tây nam toward southwest direction
qua ba cái ngã tư pass three intersections
Từ đây đến Vietcombank đi đường nào? Which way to I go from here to Vietcombank?
đến ngã tư thì rẽ phài when you get to the intersection, turn right