CHAPTER 16 - Foods

Dialog 1 - Making plans

Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to advance through the flash cards.
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen to the pronunciation of each word/phrase.
3. Be sure to repeat each word/phrase out loud for a couple times.
4. Then record yourself saying the word/phrase and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on DELETE to go to the next flash card.
Thứ bảy này mình định mời bạn bè đến chơi.
Thanh có mời họ ở lại ăn cơm không?
Ừ, phải đấy! Hà nghĩ mình nên nấu gì cho các bạn?
Cơm Việt là nhất rồi!