CHAPTER 16 - Foods

Dialog 3 - Shopping & Exhorting

Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to advance through the flash cards.
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen to the pronunciation of each word/phrase.
3. Be sure to repeat each word/phrase out loud for a couple times.
4. Then record yourself saying the word/phrase and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on DELETE to go to the next flash card.
Xoài bà bán như thế nào?
Mười lăm nghìn một cân.
Có ngọt không bà? Ngọt tôi mới mua.
Cô cứ ăn thử. Bảo đảm! Không ngọt không lấy tiền.
Bà cho tôi một cân xoài và hai quả ổi nhé. Bao nhiêu tiền bà?
Mười lăm nghìn tiền xoài cộng với năm nghìn rưỡi tiền ổi...
Tất cả là hai mươi nghìn rưởi.