CHAPTER 17 - Ở hiệu ăn

Đi ăn hiệu

Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to START
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen to the pronunciation of each word/phrase.
3. Be sure to repeat each word/phrase out loud for a couple times.
4. Record yourself saying the word/phrase and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on NEXT for the spelling of the word/phrases and on DELETE to go to the next flash card.
Bố mẹ ơi, tối nay mình đi ăn hiệu đi!
Ừ phải đấy! Lâu rồi mình không đi.
Bố mẹ muốn ăn món gì?
Tuỳ mẹ con, bố thế nào cũng được.
Có một hiệu ăn Việt mới mở tuần trước
Mình đến đó ăn thử xem.