CHƯƠNG 17 - Ở hiệu ăn

Gọi thức ăn

Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to START
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen to the pronunciation of each word/phrase.
3. Be sure to repeat each word/phrase out loud for a couple times.
4. Record yourself saying the word/phrase and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on NEXT for the spelling of the word/phrases and on DELETE to go to the next flash card.
Bố mẹ thích ăn gì?
Mẹ con rất thích bánh cuốn và chạo tôm.
Ừ, con gọi mỗi món một đĩa để mình ăn thử.
Còn món chính, gọi cho bố món nào đừng quá cay.