EATING UTENSILS & EXPRESSIONS in a RESTAURANT

Món ăn Việt

Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to START
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen to the pronunciation of each word/phrase.
3. Be sure to repeat each word/phrase out loud for a couple times.
4. Record yourself saying the word/phrase and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on NEXT for the spelling of the word/phrases and on DELETE to go to the next flash card.
plate.JPG cái đĩa / cái dĩa
chopsticks.jpg đôi đũa
Give me a table for 6. Cho tôi một bàn 6 người.
Let me order.... Cho tôi gọi...
knife.jpg con dao
Is this dish spicy? Món này có cay không?
soup_bowl.gif cái bát / tô
Check, please!Anh tính tiền đi!
glasses_.jpg cái cốc / ly
Please bring me a knife and a fork. Làm ơn đem cho tôi một con dao và một cái nĩa.
I would like to order.. Tôi muốn gọi...
forks.jpg cái nĩa
Please wait for a moment. Xin cô đợi một chút.
rice_bowl.jpg cái bát ăn cơm / cái chén
Give me a bowl of VN noodles soup. Cho tôi một bát phở.
I cannot eat spicy food. Tôi không ăn cay được.
What would you like to drink? Bà muốn uống gì?
I don't like to eat spicy [food]. Tôi không thích ăn cay.