CHƯƠNG 18 - Phone Conversations

Calling and answering the phone

Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to START
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen to the pronunciation of each word/phrase.
3. Be sure to repeat each word/phrase out loud for a couple times.
4. Record yourself saying the word/phrase and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on NEXT for the spelling of the word/phrases and on DELETE to go to the next flash card.
Is that + NAME?NAME + đó à?
to phone to/to ring togọi điện thoại
just have done + verbvừa mới ... xong
just; recentlyvừa mới
just; recentlyvừa
There no one here called Liên at all.Ở đây không có ai tên Liên cả.
there is no onekhông có ai
Hello (only used on the phone)A lô!
not... at allkhông... cả
wrong numberlầm số [Southern dialect]
wrong numberlộn số [Southern dialect)
wrong numbernhầm số
not to be homekhông có (ở) nhà
I'm listening.Tôi nghe đây.
to callgọi
he/she (very informal)
Who is calling?Ai gọi đấy?
to hang up the phonecúp máy
long distance callđiện thoại đường dài
to pick up the phonenhấc máy
to talk on the phonenói chuyện điện thoại
to answer the phonetrả lời điện thoại