CHƯƠNG 17 - Phone Conversations

Trả lời điện thoại - Hội thoại 1a

Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to START
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen to the pronunciation of each word/phrase.
3. Be sure to repeat each word/phrase out loud for a couple times.
4. Record yourself saying the word/phrase and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on NEXT for the spelling of the word/phrases and on DELETE to go to the next flash card.
A lô!
Liên đó à?
Liên đang làm gì đó? Hân đây!
Xin lỗi, cô gọi nhầm số rồi.
Ở đây không có ai tên là Liên cả.
Ồ, xin lỗi chị nhé!