CHƯƠNG 18 - Phone Conversations

Trả lời điện thoại - Hội thoại 1b

Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to START
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen to the pronunciation of each word/phrase.
3. Be sure to repeat each word/phrase out loud for a couple times.
4. Record yourself saying the word/phrase and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on NEXT for the spelling of the word/phrases and on DELETE to go to the next flash card.
A lô! Tôi nghe đây!
Chào anh. Anh làm ơn cho tôi nói chuyện với Liên.
Liên không có nhà. Nó vừa mới đi xong.
Xin lỗi, ai đấy ạ?
Tôi là Hân, bạn học của Liên.