CHƯƠNG 18 - Phone Conversations

Nhắn điện thoại - Hội thoại 2a

Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to START
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen to the pronunciation of each word/phrase.
3. Be sure to repeat each word/phrase out loud for a couple times.
4. Record yourself saying the word/phrase and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on NEXT for the spelling of the word/phrases and on DELETE to go to the next flash card.
Bao giờ Liên về, anh biềt không?
Tôi cũng không rõ.
Cô có muốn nhắn gì không?
Nhờ anh bảo Liên gọi lại cho Hân.
Có chuyện cần.