CHƯƠNG 19 - Ở khách sạn

ORAL PRACTICE: Dialog 1b

Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to START
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen to the pronunciation of each word/phrase.
3. Be sure to repeat each word/phrase out loud for a couple times.
4. Record yourself saying the word/phrase and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on NEXT for the spelling of the word/phrases and on DELETE to go to the next flash card.
Phòng chị số một, một, sáu.
Chị đi thẳng lối này rồi rẽ phải.
Giờ ăn sáng từ sáu giờ rưỡi đếu chín giờ sáng.
Nếu cần gì xin chị cứ gọi lễ tân.
Cám ơn anh.
Không có gì.