CHƯƠNG 19 - Ở khách sạn

ORAL PRACTICE: Dialog 2a

Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to START
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen to the pronunciation of each word/phrase.
3. Be sure to repeat each word/phrase out loud for a couple times.
4. Record yourself saying the word/phrase and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on NEXT for the spelling of the word/phrases and on DELETE to go to the next flash card.
A lô. Lễ tân đây. Tôi nghe đây.
Anh ơi, đây là phòng 116.
Máy điều hòa trong phòng không chạy.
Phòng tắm thì không có nước nóng.
Tôi sẽ cho người lên xem ngay bây giờ.
Anh cũng cho người lên làm phòng nhé.
Vâng.