<param name="type" value="audio/x-pn-realaudio-plugin" CHƯƠNG 19 - Ở khách sạn

ORAL PRACTICE: Dialog 2b

Click on the RED button to record your saying

1. Click on the NEXT button to START
2. Click on the PLAY button (triangle) to listen to the pronunciation of each word/phrase.
3. Be sure to repeat each word/phrase out loud for a couple times.
4. Record yourself saying the word/phrase and compare your pronunciation to the native
speaker's pronunciation.
5. Click on NEXT for the spelling of the word/phrases and on DELETE to go to the next flash card.
Chị ơi, tôi ở phòng 116.
Chị cho tôi xin thêm hai cái khăn tắm và một cái gối nhé.
Vâng. Cô có cần thêm gì nữa không?
Không. Cám ơn chị.